دوست من!

با توجه به اینکه ٢۰ خرداد، آخرین مهلت ثبت نام کتاب های درسی می باشد، به پیوست اسامی دانش آموزانی که تا کنون اقدام به ثبت نام ننموده اند ارسال می گردد.

⚠️ شایان ذکر است مسئولیت هرگونه عدم ثبت نام کتاب و عواقب آن به عهده خانواده دانش آموز می باشد.