دوست من!

🔰 اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز

🟢 بدینوسیله اصلاحیه برنامه ساعات آموزشی مدرسه در شرایط ترکیبی به حضورتان ارسال می گردد.

⚠️ با توجه به برنامه فوق، ساعت ١٢:٠۵، ساعت تعطیلی کلاس های حضوری خواهد بود.