دوست من!

🔰 اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز
🟢 بدینوسیله اصلاحیه برنامه ساعات آموزشی مدرسه در شرایط ترکیبی به حضورتان ارسال می گردد.
⚠️ با توجه به برنامه فوق، ساعت ١١:۴۵ ساعت تعطیلی کلاس های حضوری خواهد بود.