دوست من!

🔶 اطلاعیه

🌼 بدینوسیله به اطلاع شما عزیزان می رسانیم لینک ثبت نام جهت آموزش حضوری (٢٠ الی ٢۴ آذر) فردا ساعت ١٠صبح در کانالهای ارتباطی و وب سایت مدرسه قرار خواهد گرفت.

⚠️ اولویت حضور با دانش آموزانی است که زودتر نسبت به تکمیل فرم اقدام نموده و همچنین در هفته جاری در مدرسه حضور نداشته اند.