دوست من!

📢 اطلاعیه

🔶 با توجه به آغاز کلاس های فوق برنامه از هفته جاری (با تغییرات خاص اعمال شده در برنامه)، حضور منظم و پیوسته دانش آموزان در کلاس ها مورد تأکید است.

⚠️ همچنین حضور دانش آموزانی که در آزمون های نوبت اول نمرات کمتر از ١۵ کسب کرده اند در کلاس های فوق برنامه ضروری می باشد و وضعیت غایبین رسیدگی و در ارزشیابی آنان در نیم سال دوم اعمال خواهد شد.