دوست من!

🔶 یادآوری مهم!

✅ با توجه به اهمیت برقراری نظم و انضباط در مدرسه نکات ذیل مجدد یادآوری و تاکید می گردد.

🟥 ١. هرگونه غیبت غیر موجه موجب کسر نمره انضباط، و کاهش نمرات ارزشیابی مستمر دروس مربوطه در روز غیبت و در موارد خاص محرومیت از حضور در امتحانات نوبت دوم خواهد شد.

🟧 ٢. با توجه به ارزشیابی مستمر و شفاهی و عملی برخی از دروس تا پایان سال تحصیلی(تربیت بدنی، قرآن، علوم تجربی، فرهنگ و هنر، کار و فن آوری، تفکر و سبک زندگی، فارسی و …) در صورت غیبت دانش آموز در امتحانات مربوطه که به تشخیص دبیر برگزار خواهد شد، نمره دانش آموز در بخش مربوطه صفر منظور می گردد.