دوست من!

???? اطلاعیه برگزاری جلسات مشاوره

✴️ دانش آموزان عزیز

❇️ مشاورین محترم مدرسه از این هفته جلسات مشاوره خود را در اسکای روم طبق جدول ذیل ارائه خواهند نمود. حضور همه شما عزیزان در جلسات الزامی می باشد.