دوست من!

در این جلسه در مورد شیوه آموزش مجازي دروس پیام های آسمانی و قرآن و عربی، زمان و نحوه ارزشیابی مستمر این دروس، تعیین سرگروه دروس مربوطه، خلاقیتها و شیوه های تدریس مفاهیم مربوطه، مشکلات و راهکارهای بهبود یادگیری، نحوه استفاده از ابزارهای متفاوت سامانه های اسکای روم و شاد و منتا همفکری در خصوص بازگشایی حضوری و ترکیبی مدرسه همفکری و هم اندیشی لازم صورت پذیرفت.
همچنین از زحمات ارزشمند همکاران تجلیل به عمل آمد.