دوست من!

رتبه اول جشنواره خوارزمی محور پژوهش (1401-1400)