دوست من!

رتبه ممتاز جشنواره خوارزمی محور پژوهش (1401-1400)