دوست من!

✨ نتایج بیست و چهارمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی

✅ با توجه به تعداد کل دانش آموزان، اعضای شورای انجمن دانش آموزی تعداد ٧ نفر اصلی عضو شورا و دو نفر جایگزین و یا همان علی البدل عضو شورا در نظر گرفته می شود.

✅ پس از برگزاری اولین جلسه با اعضای شورا رئیس شورا و کارگروه ها مشخص خواهند شد.