دوست من!

احترام به کادر و دبیران مدرسه
    رعایت قوانین و مقرارت مدرسه
  داشتن ظاهری مرتب و اراسته متناسب با شئونات دانش اموزی
  پرهیز از آوردن وسایل تجملی و غیر ضروری و گرانبها
  پرهیز از اوردن موبایل و یا وسایل مشابه
تلاش و کوشش در جهت کسب فضایل اخلاقی
برفراری روابط مناسب و انسانی با سایر دانش اموزان
پرهیز از هرگونه تخریب و صدمه به اموال مدرسه و کوشش در جهت حفظ انها
  تلاش و کوشش در جهت رشد علمی و درسی
  تلاش در جهت رفع اشکالات درسی و علمی
  داشتن رقابت سالم و درست درسی و علمی با سایر دانش اموزان
  تلاش در جهت رشد بدنی و ورزش با انتخاب رشته مناسب ورزشی در ساعت ورزش