دوست من!

گزارش تصویری توزیع کارنامه پایه های هفتم و هشتم در هفته اول تیر ماه