دوست من!

گزارش تصویری جلسه دیدار اولیا و دبیران به منظور بهبود وضعیت درسی دانش آموزان