اطلاعیه

🔶 یادآوری مهم! ✅ با توجه به اهمیت برقراری نظم و انضباط در مدرسه نکات ذیل مجدد یادآوری و تاکید می گردد. 🟥 ١. هرگونه غیبت غیر موجه موجب کسر نمره انضباط، و کاهش نمرات ارزشیابی مستمر دروس مربوطه در روز غیبت و در موارد خاص محرومیت از حضور در امتحانات نوبت دوم خواهد شد. […]