امروز : 26 مهر 1400
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس دینی

( پیام های آسمانی )

خوش آمدید

 

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1400/04/30
   سوالات متن درس یازدهم پایه نهم - آقای طاهرآبادی

سوالات متن درس یازدهم  پایه نهم

آقای طاهرآبادی

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1399/01/30
   سوالات متن درس سیزدهم پایه هشتم - آقای طاهرآبادی

سوالات متن درس سیزدهم  پایه هشتم 

آقای طاهرآبادی

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1399/01/30
   خمس استاد طاهرآبادی

خمس

ادامه درس ۱۱ پیام های آسمان پایه نهم

استاد طاهرآبادی

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1399/01/27
   درس 13 پایه هشتم - استاد طاهرآبادی

درس 13 پایه هشتم 

استاد طاهرآبادی

دانلود

 

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1399/01/24
   درس 11پایه 9 استاد طاهر آبادی

درس 11پایه 9

استاد طاهر آبادی

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1399/01/21
   درس 12پایه 8 استاد طاهر آبادی

درس 12پایه 8

استاد طاهر آبادی

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1399/01/21
   درس 12 پایه 8 استاد طاهر آبادی

درس 12 پایه 8

استاد طاهر آبادی

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1399/01/19
   جدول درس پایه هشتم استاد طاهرآبادی

جدول درس پایه هشتم 

استاد طاهرآبادی

   ارسال شده توسط   گروه دفاعی گروه دفاعی  در مورخ   1399/01/18

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1399/01/17
   جدول درسی پایه نهم آقای طاهر آبادی

جدول درسی پایه نهم

آقای طاهر آبادی

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1399/01/11
123