امروز : 01 اسفند 1398
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس علوم

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1400/04/31
   علوم نهم خیلی سبز

علوم نهم خیلی سبز 

دانلود فصل اول

دانلود فصل دوم

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1398/07/30
   علوم نهم فصل یکم

علوم نهم فصل یکم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1398/07/26
   علوم نهم فصل یکم-تست

علوم نهم فصل یکم- تست

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1398/07/26
   فیلم آموزشی پیوند یونی

پیوند یونی

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1398/07/26
   فیلم آموزشی-پیوند کووالانسی و یونی

پیوند کووالانسی و یونی

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1398/07/26
   کتاپ علوم نهم-خیلی سبز

کتاب کمک آموزشی علوم نهم-انتشارات خیلی سبز

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1398/07/26
   جداکننده اطلاعات سال قبل با سال جدید

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1398/07/01
   نمونه سوالات فصل 14علوم هشتم

نمونه سوالات فصل 14علوم هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1397/02/11
   نمونه سوالات فصل 13علوم هشتم

نمونه سوالات فصل 13علوم هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1397/01/29
12345678