امروز : 26 مهر 1400
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس علوم

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1400/04/31
   علوم پایه نهم مبحث شیمی آقای تراز

علوم پایه نهم مبحث شیمی 

آقای تراز

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1399/01/25
   علوم پایه نهم مبحث جانوران بی مهره آقای تراز

علوم پایه نهم مبحث جانوران بی مهره

آقای تراز

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1399/01/21
   علوم پایه هشتم سنگ ها استاد تراز

علوم پایه هشتم سنگ ها

استاد تراز

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1399/01/18
   علوم پایه نهم مبحث دنیای گیاهان آقای تراز

علوم پایه نهم مبحث دنیای گیاهان

آقای تراز

 

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1399/01/16
   علوم پایه هشتم کانی ها استاد تراز

علوم پایه هشتم کانی ها

استاد تراز

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1399/01/07
   علوم پایه نهم مبحث گوناگونی جانوران آقای تراز

علوم پایه نهم مبحث گوناگونی جانوران

آقای تراز

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1399/01/06
   علوم پایه نهم مبحث نگاهی به فضا آقای تراز

علوم پایه نهم مبحث نگاهی به فضا

آقای تراز

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1398/12/28
   مبجث مغناطیس کلاس 8 آقای تراز

مبحث مغناطیس کلاس 8

آقای تراز

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1398/12/23
   علوم پایه نهم آقای تراز

علوم پایه نهم آقای تراز

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1398/12/11
123456789