خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس ریاضی

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/04/31
   تمرین ریاضی 8/1 و 8/3

تمرین ریاضی(بخش بردار) 8/1 و 8/3

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1396/11/17
   نمونه سوالات گویا کردن پایه نهم

نمونه سوالات گویا کردن پایه نهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1396/11/10
   نمونه سوالات ریشه گیری پایه نهم

نمونه سوالات ریشه گیری پایه نهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1396/11/01
   نمونه سوالات فصل 5 پایه هفتم

نمونه سوالات فصل 5 پایه هفتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1396/11/01