امروز : 28 مهر 1397
 
   welcome

به صفحه مدیریت دبیرستان جابربن حیان

جناب آقای امیر حسین شکوفی خوش آمدید

   ارسال شده توسط   امیر حسین شکوفی  در مورخ   1397/07/20
   مقدمه ای برای معرفی برنامه های مدرسه

   ارسال شده توسط   امیر حسین شکوفی  در مورخ   1397/07/03
   مشخصات و روزهای حضور کادر آموزشی و پرورشی مدرسه

   ارسال شده توسط   امیر حسین شکوفی  در مورخ   1397/07/02
   روزهای حضور و برخی مقررات مدرسه

   ارسال شده توسط   امیر حسین شکوفی  در مورخ   1397/07/02