دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

با توجه به اینکه ٢۰ خرداد، آخرین مهلت ثبت نام کتاب های درسی می باشد، به پیوست اسامی دانش آموزانی که تا کنون اقدام به ثبت نام ننموده اند ارسال می گردد.

⚠️ شایان ذکر است مسئولیت هرگونه عدم ثبت نام کتاب و عواقب آن به عهده خانواده دانش آموز می باشد.