دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

? یادآوری مهم!

✅ با توجه به اهمیت برقراری نظم و انضباط در مدرسه نکات ذیل مجدد یادآوری و تاکید می گردد.

? ١. هرگونه غیبت غیر موجه موجب کسر نمره انضباط، و کاهش نمرات ارزشیابی مستمر دروس مربوطه در روز غیبت و در موارد خاص محرومیت از حضور در امتحانات نوبت دوم خواهد شد.

? ٢. با توجه به ارزشیابی مستمر و شفاهی و عملی برخی از دروس تا پایان سال تحصیلی(تربیت بدنی، قرآن، علوم تجربی، فرهنگ و هنر، کار و فن آوری، تفکر و سبک زندگی، فارسی و …) در صورت غیبت دانش آموز در امتحانات مربوطه که به تشخیص دبیر برگزار خواهد شد، نمره دانش آموز در بخش مربوطه صفر منظور می گردد.