دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

دانش آموزان عزیز

? به پیوست ویرایش نهایی برنامه کلاسی شما عزیزان در سال تحصیلی ١۴٠٢_١۴٠١ به حضورتان ارسال می گردد.

✨ از فردا یکشنبه ١٠ مهر ماه برنامه آموزشی هر کلاس مطابق فایل پیوست اجرا خواهد گردید.

? حضور به موقع و فعال شما در کلاس های درس را خواهانیم.