دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

در این جلسه در مورد شیوه آموزش مجازي دروس پیام های آسمانی و قرآن و عربی، زمان و نحوه ارزشیابی مستمر این دروس، تعیین سرگروه دروس مربوطه، خلاقیتها و شیوه های تدریس مفاهیم مربوطه، مشکلات و راهکارهای بهبود یادگیری، نحوه استفاده از ابزارهای متفاوت سامانه های اسکای روم و شاد و منتا همفکری در خصوص بازگشایی حضوری و ترکیبی مدرسه همفکری و هم اندیشی لازم صورت پذیرفت.
همچنین از زحمات ارزشمند همکاران تجلیل به عمل آمد.