دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد


اولیای محترم پایه نهم
لطفا جهت دریافت مدارک طبق جدول زمانی زیر( صرفا والدین محترم) در روز دوشنبه ٩ مرداد ماه به مدرسه مراجعه نمایید.
قبل از دریافت پرونده، تسویه حساب امور مالی فرزندتان ضروری می باشد.
کلاس ٩/١: ساعت ٨ الی ٩کلاس ٩/٢: ساعت ٩ الی ١٠کلاس ٩/٣: ساعت ١٠ الی ١١کلاس ٩/۴: ساعت ١١ الی ١٢جاماندگان: ساعت ١٢ الی ١٢:٣٠
شروع ثبت نام مدارس دولتی متوسطه دوم برای اولویت الف از روز دوشنبه ۹ مرداد و اولویت ب ۱۶ مرداد می باشد.ثبت نام در دبیرستانهای منطقه براساس محدوده محل سکونت می باشد.محدوده سکونت در ثبت نام هنرستان لحاظ نمی شود وفقط بر اساس اولویت (الف -ب) انجام می گردد. روزهای ثبت نام متوسطه دوم (دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه )خواهدبود.