دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

دانش آموزان و خانواده های عزیز
✳️ با توجه به ضرورت مشارکت دانش آموزان در جشنواره های علمی آموزش و پروش به مرور شیوه نامه ها و محورهای مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی تقدیم حضورتان خواهد گردید.
? در این اطلاعیه شیوه نامه محور پژوهش جهت آشنایی شما به پیوست ارسال می گردد.
⚠️ زمان و شیوه ثبت نام متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.