دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

? اطلاعیه مهم
✅ دانش آموزان عزیز
با توجه به ضرورت مشارکت دانش آموزان در اجرای فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه، در نظر داریم تا از بین دانش آموزان علاقمند و مستعد تعدادی از عزیزان را در مسئولیت های منتخب و استخراج شده بر اساس نیاز مدرسه بگماریم. لذا دانش آموزان علاقمند در صورت تمایل جهت ثبت نام به معاونین مدرسه مراجعه نمایند.
? به پیوست فایل مسئولیت های دانش آموزی آموزشی و پرورشی مدرسه ارسال می گردد.