دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

کادر اجرایی:

مدیریتامیرحسین شکوفیمعاونت اجراییابراهیم علی محمدی
معاونت آموزشیسعید عسگریسرایدارمحمد علی اسفندیار
معاونت پرورشیمحمدرضا شایگانخدمتگزارسید روح الله موسوی

همکاران کادر اجرایی همه روزه در مدرسه حضور داشته و پاسخگوی عزیزان خواهند بود.

کادر آموزشی:

کادر آموزشی مدرسه و روزهای حضور ایشان طبق فایل پیوست تقدیم حضورتان می گردد: