دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

✨ نتایج بیست و چهارمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی

✅ با توجه به تعداد کل دانش آموزان، اعضای شورای انجمن دانش آموزی تعداد ٧ نفر اصلی عضو شورا و دو نفر جایگزین و یا همان علی البدل عضو شورا در نظر گرفته می شود.

✅ پس از برگزاری اولین جلسه با اعضای شورا رئیس شورا و کارگروه ها مشخص خواهند شد.