دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

احترام به کادر و دبیران مدرسه
    رعایت قوانین و مقرارت مدرسه
  داشتن ظاهری مرتب و اراسته متناسب با شئونات دانش اموزی
  پرهیز از آوردن وسایل تجملی و غیر ضروری و گرانبها
  پرهیز از اوردن موبایل و یا وسایل مشابه
تلاش و کوشش در جهت کسب فضایل اخلاقی
برفراری روابط مناسب و انسانی با سایر دانش اموزان
پرهیز از هرگونه تخریب و صدمه به اموال مدرسه و کوشش در جهت حفظ انها
  تلاش و کوشش در جهت رشد علمی و درسی
  تلاش در جهت رفع اشکالات درسی و علمی
  داشتن رقابت سالم و درست درسی و علمی با سایر دانش اموزان
  تلاش در جهت رشد بدنی و ورزش با انتخاب رشته مناسب ورزشی در ساعت ورزش