دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

گزارش تصویری آموزش امداد و نجات به مسئولین اتاق بهداشت مدرسه

گزارش تصویری آموزش امداد و نجات به مسئولین اتاق بهداشت مدرسه
? روز دوشنبه ٣٠ آبان جناب آقای صادقی از اولیای محترم مدرسه با حضور در اتاق بهداشت آموزش های اولیه در خصوص انجام کمک های اولیه در هنگام بروز حوادث را در اختیار دانش آموزان قرار دادند.