دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

گزارش تصویری توزیع کارنامه میان نوبت پایه های هفتم، هشتم و نهم
? در روزهای دوشنبه ٣٠ آبان الی چهارشنبه ٢ آذر ماه اولیای محترم دانش آموزان با حضور در مدرسه کارنامه عملکرد دو ماهه دانش آموزان را دریافت و با دبیران محترم دیدار نمودند