دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

? گزارش تصویری برگزاری جلسه انتخابات، بازگشایی صندوق و شمارش آرای انجمن
? صندوق آرای انجمن اولیا و مربیان با حضور اعضای سابق انجمن و مسوولین مدرسه در دفتر انجمن گشوده شد و با بررسی آرای اخذ شده نتایج آرا در حضور اعضای محترم قرائت و صورتجلسه مربوطه تنظیم گردید. بدیهی است همکاری تمامی اولیای محترم در امور مدرسه و همچنین انجمنهای مدرسه مزید امتنان است.