تهیه لباس فرم

📢 اولیای گرامی 🔶 با توجه به بازگشایی مدارس و ضرورت تهیه لباس فرم متحد الشکل دانش آموزی لطفا از ٢۵ تیرماه ظرف حداکثر ٣ روز با مراجعه به آدرس ذیل نسبت به اعلام سفارش و سایز گیری فرزندتان اقدام فرمایید. 🔹 آیت الله کاشانی، رو به روی مسجد نظام مافی، مجتمع تجاری و اداری […]