دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

? اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز
? بدینوسیله اصلاحیه برنامه ساعات آموزشی مدرسه در شرایط ترکیبی به حضورتان ارسال می گردد.
⚠️ با توجه به برنامه فوق، ساعت ١١:۴۵ ساعت تعطیلی کلاس های حضوری خواهد بود.